Ugoda przed ETPCz możliwa tylko w przypadku poprawnie wniesionych skarg

W nawiązaniu do poprzedniej informacji dotyczącej częstszego występowania przez pełnomocników rządu z propozycją polubownego rozwiązania sporu w postępowaniu ugodowym, poprzedzającym merytoryczne rozpoznanie skargi przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, coraz częściej pojawiają się pytania o sens zlecania sporządzenia skargi prawnikowi. Odpowiadając na wszelkie zadawane nam w tej kwestii pytania, pragniemy zwrócić uwagę osób zainteresowanych na to, iż […]